Stanovy

Stanovy spolku Golf Club Hostivař

Článek 1
Název, trvání spolku

 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen „Klub“).
 1. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 1. Klub je založen na dobu neurčitou.
 1. Seznam členů Klubu je neveřejný. Stanovy Klubu v úplném znění jsou uloženy v sídle Klubu.

Článek 2

Sídlo Klubu

Sídlo klubu je na adrese U Golfu 565, 109 00 Praha 10, Česká republika

Článek 3

Účel spolku

Klub je dobrovolným společenstvím členů – fyzických a právnických osob za účelem uspokojování jejich potřeb zejména ve sportovní oblasti a v dalších souvisejících společenských činnostech. Základním účelem spolku je podpora výkonu sportovní činnost jeho členů, organizace a pořádání tréninkové činnosti, soutěží, dalších sportovních aktivit a společenských aktivit ve sportovním areálu Golf Hostivař a dále související organizační, propagační a servisní činnosti. Rozsah činností a dalších aktivit Klubu určuje správní rada Klubu tak, aby byly v souladu s účelem spolku.

Článek 4

Podmínky pro získání členství v klubu

 1. Členství v Klubu je vždy dobrovolné. Na vznik členství není právní nárok.
 1. Členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a hlavní činností Klubu a chce se na činnosti Klubu podílet a která splní následující podmínky:
 • doručí písemnou a řádně podepsanou přihlášku do sídla Klubu (u nezletilé fyzické osoby podepisuje přihlášku její zákonný zástupce),
 • souhlasí se stanovami Klubu,
 • uhradí řádně stanovené vstupní a roční klubové příspěvky.
 1. Správní rada klubu má právo přihlášku odmítnout, a to i bez udání důvodu.
 1. O přijetí či nepřijetí za člena vyrozumí kancelář Klubu žadatele o členství, a to do 15 dnů od doručení přihlášky (možno i elektronickou poštou).
 1. Po schválení přihlášky je žadatel povinen do 15 dnů od doručení vyrozumění dle předchozího odstavce uhradit příslušné vstupní, roční či jiné příspěvky, jejichž aktuální druh a výše pro každý příslušný rok, případně jiné období, jsou určovány správní radou Klubu a včas oznámeny členům. Samotné členství v Klubu vzniká řádným zaplacením členských příspěvků. Správní rada je oprávněna svým rozhodnutím individuálně zvýhodnit výši příspěvků pro jednotlivé členy Klubu.

Článek 5

Práva a povinnosti členů Klubu

 1. Práva člena Klubu:
 • využívat smluvní golfové zařízení a zázemí Klubu dle provozního řádu provozovatele,
 • využívat zvýhodněných podmínek a služeb poskytovaných členům Klubu,
 • aktivně se účastnit sportovního a společenského života a akcí pořádaných Klubem,
 • předávat orgánům Klubu podněty k činnosti Klubu,
 • být informován o činnosti Klubu.
 1. Povinnosti člena klubu:
 • ctít a dodržovat golfová pravidla, etiketu a zásady slušného chování,
 • řídit se stanovami Klubu a dalšími předpisy Klubu,
 • respektovat provozní řád provozovatele smluvního golfového zařízení Klubu a zázemí pro členy Klubu,
 • svým vystupováním a jednáním přispívat k budování dobrého jména Klubu,
 • hradit v řádném termínu členské klubové příspěvky ve stanovené výši,
 • oznámit Klubu případné změny ve svých evidenčních údajích, které uvedl v přihlášce do Klubu nebo při pozdější komunikaci s klubem,
 • chránit majetek i vybavení, které využívá klub ke své činnosti, před poškozením, zničením či zcizením.
 1. Členská práva a povinnosti mohou být vymezeny, omezeny nebo zrušeny jen v souladu se stanovami Klubu. Práva a povinnosti členů mohou být také doplněny a upřesněny dalšími vnitřními klubovými předpisy, které jsou v souladu se stanovami klubu.

Článek 6

Komunikace v rámci klubu

 1. Klub informuje své členy na webových stránkách www.golfhostivar.cz, prostřednictvím  tištěných materiálů Klubu nebo osobně v sídle Klubu. Informace jsou členům zasílány také prostřednictvím elektronické pošty na adresu poskytnutou členem Klubu.
 1. Členové informují Klub písemně na adresu sídla Klubu. V méně významných věcech je přípustná i komunikace elektronickou poštou, je však nezbytné potvrzení přijetí zprávy ze strany klubu.

Článek 7

Přerušení členství v klubu

 1. V odůvodněných případech může člen své členství v Klubu přerušit. Tuto skutečnost je povinen řádně oznámit Klubu.
 1. Po dobu přerušení platí člen pouze udržovací roční příspěvek, jehož výše je určována správní radou Klubu.
 1. Po dobu přerušení nevykonává člen svá členská práva.
 1. O přerušení nebo o opětovné aktivaci členství musí člen požádat Klub písemně nejpozději do konce kalendářního roku, který předchází roku, kterého se přerušení nebo reaktivace členství týká.
 2. Minimální doba přerušení členství je jeden rok, správní rada je oprávněna určit maximální dobu přerušení členství.

Článek 8

Ukončení členství v klubu

 1. Členství v klubu zaniká:
 • vystoupením člena Klubu dnem doručení jeho písemného oznámení o vystoupení prezidentovi klubu,
 • vyloučením člena pro závažné nebo opakované porušení povinností vyplývajících z členství v Klubu, nebo pro jednání, které je v rozporu se stanovami Klubu,
 • smrtí člena klubu,
 • zánikem Klubu.
 1. Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence Klubu a jeho případné evidence u národní sportovní zastřešující organizace.

Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena vůči Klubu zůstávají ukončením členství nedotčené.

 1. Členství v klubu automaticky nezaniká neuhrazením členských příspěvků na další období, zpravidla kalendářní rok.

Článek 9

Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:

 • Nejvyšší orgán – správní rada
 • Statutární orgán – prezident
 • Sportovně technická komise
 • Kancelář Klubu

Článek 10

Správní rada

 

 1. Správní rada je nejvyšším orgánem Klubu.
 1. Správní rada má tři členy. Správní rada je tvořena zakládajícími členy Klubu.
 1. Správní rada může rozhodnout o odvolání nebo naopak doplnění svých členů kooptací či jmenováním z řad ostatních členů Klubu. Členy správní rady navrhují nebo odvolávají zbývající členové správní rady Klubu. V případě zániku členství všech členů správní rady volí nové členy členská schůze spolku.
 1. Zasedání správní rady svolává prezident klubu a to minimálně jednou ročně.
 1. Správní rada rozhoduje prostou většinou členů přítomných na zasedání.
 1. Správní rada:
 • určuje hlavní zaměření činnosti, organizuje sportovní, společenskou a kulturní činnost,
 • schvaluje stanovy a další vnitřní předpisy Klubu,
 • schvaluje vznik, zánik Klubu nebo jeho sloučení s jiným spolkem, vstup, vystoupení Klubu do/z právnických osob,
 • schvaluje podobu a způsob používání znaku a barev Klubu,
 • volí a odvolává prezidenta Klubu,
 • schvaluje a odvolává předsedu a členy sportovně technická komise,
 • schvaluje a odvolává manažera klubu a členy kanceláře klubu,
 • schvaluje hospodaření Klubu, rozpočet a vedení účetnictví,
 • schvaluje zásadní dispozice s majetkem Klubu,
 • rozhoduje o likvidaci nebo přeměně Klubu,
 • rozhoduje o jmenování likvidátora Klubu,
 • stanovuje výši členských příspěvků a stanoví další podmínky členství pro příslušný kalendářní rok,
 • stanoví podmínky pro přerušení členství a rozhoduje o dalších podmínkách členství, zejména o vyloučení člena Klubu, individuálním odpuštění příspěvků,
 • rozhoduje o všech dalších záležitostech Klubu, které nejsou v pravomoci jiných orgánů Klubu.

Článek 11

Prezident klubu

 1. Prezident klubu je individuální statutární orgán Klubu. Veškeré dokumenty podepisuje samostatně.
 1. Funkční období prezidenta Klubu činí 5 let.
 1. Prezident klubu rozhoduje o všech otázkách, které nejsou v působnosti jiných orgánů Klubu, zejména:
 • jedná za Klub a zastupuje ho navenek,
 • řídí kancelář Klubu,
 • řeší pracovněprávní a disciplinární otázky Klubu,
 • hospodaří s majetkem Klubu,
 • rozhoduje o výši finančních odměn osob zaměstnaných Klubem.

Článek 12

Sportovně technická komise

 1. Sportovně technická komise (dále také „STK“) je orgánem klubu, který zajišťuje a je odpovědný za:
 • organizaci, pořádání a chod sportovních soutěží,
 • vedení sportovně technické evidence včetně sportovních výsledků a hráčských vyrovnání,
 • komunikaci a koordinaci s příslušnou národní sportovní zastřešující organizací.
 1. STK má lichý počet členů, v jejím čele stojí předseda STK.

Článek 13

Kancelář klubu

 

 1. Kancelář klubu se zřizuje za účelem zajištění administrativní činnosti klubu, zejména eviduje příspěvky a dary Klubu a zajišťuje správné vedení účetnictví Klubu.
 1. Činnost v kanceláři klubu mohou vykonávat vlastní zaměstnanci Klubu nebo třetí osoby na základě samostatné dohody s Klubem. Ve vedení kanceláře Klubu je manažer.

Článek 14

Zásady hospodaření klubu

 1. Klub hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou.
 1. Za svoje závazky ručí klub výhradně do výše vlastního jmění.
 1. Klub samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. Pokud správní rada nestanoví jinak, účetním obdobím je kalendářní rok.
 1. Získané finanční prostředky používá klub výhradně pro naplnění účelu uvedeného v článku 3 těchto stanov.
 1. Pro zajištění své činnosti uzavírá klub příslušné nájemní, provozní, pracovně právní a další smluvní vztahy.

Článek 15

Klubový znak

 1. Pro komunikaci navenek používá klub vlastní grafický znak.
 1. Není v žádném případě povoleno používat klubový znak v jiné formě, barvách či provedení než bylo schváleno.
 1. Každý člen klubu je oprávněn nosit nebo používat klubový znak pouze tak, aby důstojně reprezentoval klub.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

 

 1. Členstvím v klubu dává člen souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou používány pro vnitřní evidenci klubu, pro evidenci vedenou příslušnou národní sportovní zastřešující organizací a pro případnou evidenci v rámci využití vyhlašovaných dotačních programů státní správy. Klub se zavazuje s poskytnutými osobními údaji členů nakládat v souladu se zákonem 91/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími platnými zákony.
 1. Tyto stanovy klubu byly schváleny správní radou Klubu dne 22. prosince 2016 ve formě nového úplného znění stanov a nahrazují tak stanovy Klubu ze dne 11.11.2003 registrované pod číslem VS/1-1/50732/02-R.

Stanovy ke stažení zde

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.