Online přihláška

Typ členství

Více o jednotlivých balíčcích naleznete zde.

Osobní informace

xxxxxx/xxxx – rodné číslo je povinný údaj u všech občanů ČR. Bez zadaného rodného čísla, nemůže být přihláška přijata
začátečník = BEZ, hráč s handicapem = HCP s uvedením aktuální výše
Zde uveďte kód promo akce nebo jiná sdělení, která jsou důležitá pro Vaše přijetí do klubu

Předchozí členství

Zvolte ano v případě, že žadatel byl a nebo je zároveň členem jiného golfového klubu v ČR registrovaného u České golfové federace (ČGF), popřípadě členem Centrální mimoklubové registrace (CMR)
UPOZORŇUJEME: Pokud jste členi Golf Clubu Hostivař nebo jste jimi v minulosti byli, není možné hradit příspěvky on-line. Platba je možná pouze bankovním převodem se svým variabilním symbolem (kontaktujte recepci 724 124 818) nebo lze platbu provést hotově či platební kartou na hlavní recepci areálu GH.

Rychlost zpracování přihlášky

Vyjádření souhlasu

Žadatel o členství v Golf Club Hostivař souhlasí, že se důkladně seznámil se Stanovami a případnými jinými aktuálními předpisy klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat.
Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, poskytnutím a evidencí osobních údajů podle zákona o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR)  ve formě elektronické databáze, v odbavovacím a rezervačním systému a systému pro správu členských přihlášek. Souhlasím s tím, že zpracovatel Golf Club Hostivař je oprávněn poskytovat osobní údaje pro evidenci vedenou příslušnou národní sportovní zastřešující organizací.  Veškeré informace jsou uvedeny na webové stránce golfhostivar.cz/GDPR
Souhlasím se zachycením své podoby (fotografie) za účelem evidence a identifikace pro potřeby Golf Clubu Hostivař a golfového areálu Galerie Golf Hostivař.
Souhlasím s poskytnutím mého emailu pro marketingové potřeby zpracovatele Golf Club Hostivař, z.s.
Prohlašuji, že jsem byl(-a) poučen(-a) o svém právu přístupu k údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu požadovat vysvětlení a nápravu v případě zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromí a osobního života nebo se zákonem. Byl(-a) jsem poučen(-a) o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a s jejich poskytnutím souhlasím.

Platba