Více z této sekce

Provozní řád

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem areálu Golf Hostivař (dále jen GH) a tento během svojí návštěvy dodržovat.
 2. Návštěvníci jsou povinni na všech sportovištích (driving range, cvičné greeny i bunkery, golfová hřiště, indoor centrum) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.
 3. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny maršála, trenérů a dalšího personálu areálu.
 4. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze hráčům se zaplaceným hracím poplatkem.  Maršál má oprávnění kdykoliv zkontrolovat zaplacení tohoto poplatku, návštěvník je povinen se prokázat příslušným dokladem. Poplatky je nutné uhradit zásadně před hrou.
 5. Při registraci na recepci je návštěvník povinen uvést svoje jméno a příjmení, případně další identifikační údaje.
 6. Je zakázáno vynášení cvičných míčů z areálu, včetně jejich odkládání mezi osobní věci (do bagu, automobilu, skříňky, apod.).
 7. Zákaz kouření na krytých i venkovních odpalištích a v budovách (vč. recepcí, indoor centra).
 8. Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 9. Zákaz vstupu na všechna sportoviště s kočárkem a s dětmi do 4 let . Děti mladší 12ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem zodpovědné osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a za  to, že děti nebudou žádným způsobem rušit ostatní hráče.
 10. Návštěvníkům areálu není povolen vstup na sportoviště v nevhodném oblečení (např. v nátělníku, svlečený do půl těla, v trenýrkách nebo plavkách a v nevhodné obuvi (s kovovými hroty, hrubou podrážkou nebo ostrými hranami, podpatky, apod.).
 11. Návštěvník plně zodpovídá za jím způsobené škody na zdraví či majetku v areálu nebo jeho okolí.
 12. Návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách areálu GH pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné košíky je nutné po sobě vracet zpět na stanovená místa.
 13. Návštěvníci jsou povinni dodržovat klid v celém areálu GH, a to obzvláště v prostorách určených pro hru a trénink či v jejich blízkosti.
 14. Vulgární chování vůči zaměstnancům GH (např. maršál, recepční) je považováno za hrubé porušení Provozního řádu areálu (bodu č. 3).
 15. Maršál či jiný oprávněný personál GH má právo okamžitě vykázat ze hřiště/areálu bez náhrady uhrazených poplatků hráče, který závažně porušil Provozní řád, a to zejména v těchto případech:
  –   hráč nemá zaplacený hrací poplatek (není schopný předložit doklad o jeho zaplacení)
  –   hráč hraje na hřišti drivingovým míčem nebo odcizil drivingové míče.
  –   neuposlechne-li pokynu maršála ohledně posunu na další jamku při zdržování ostatních hráčů.
  –   hráč svým chováním ohrožuje zdraví ostatních osob.
  –   hráč poškozuje hřiště či jeho zařízení (např. nevypichuje poškození na greenu).
 16. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje Provozní řád areálu, může být zamezen budoucí přístup do areálu Golf Hostivař.
 17. V areálu GH jsou oprávněni poskytovat trenérské služby pouze smluvní trenéři areálu.
 18. V areálu GH jsou instalované bezpečnostní kamery. Jejich užití je v souladu s příslušnými  zákony (č. 101/2000Sb.)
 19. V areálu Golf Hostivař je umožněno bezplatné parkování s dopravními prostředky na nehlídaném parkovišti před provozními budovami, avšak za event. škody vzniklé na vozidlech či věcech v nich umístěných v souladu s právním výkladem § 435 a násl. obč. Golf Hostivař neodpovídá. Proto návštěvníky žádáme, aby si v rámci prevenční povinnosti dle § 415 obč. zák. svá vozidla vždy řádně uzamkli a nenechávali žádné věci, resp. cennosti, na viditelných místech ve vozidle.

II. DRIVING RANGE A OSTATNÍ TRÉNINKOVÉ PROSTORY

 1. Je zakázáno odpalovat míče směrem na valy, používat dřeva na horním odpališti, odpalovat rány delší než 200m v případě, že jsou na protějším dřevěném odpališti jiní hráči.
 2. Odpaliště vyhrazená pro trenéry je možné používat pouze tehdy, když jsou volná (po příchodu trenéra je hráč uvolní)
 3. V areálu Golf Hostivař není povoleno trénování trenérům, kteří nemají s areálem GH uzavřenou smlouvu. V areálu Golf Hostivař můžete své přátele učit golf pouze v případě, že nejste profesionální trenér a že jde pouze o bezúplatnou činnost jak hmotně, tak finančně. Podmínkou je řádně zaplacený vstup. V případě zneužití tohoto ustanovení má areál GH právo tuto „pomoc“ ukončit..
 4. Odpalování z travnatých odpališť driving range je umožněno pouze hráčům s hendikepem 36 a nižším, a to pouze z vymezeného prostoru.
 5. Prodej posledních poukazů na míčky končí 20 min. před koncem provozní doby.
 6. Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkery.

III. GOLFOVÁ HŘIŠTĚ

Všeobecně

 1. Každý hráč je povinen se před hrou registrovat v recepci.
 2. Vstup na hřiště je povolen pouze hráčům. Nehrajícímu doprovodu může být umožněn přístup na hřiště, hráč je musí ale nahlásit na hlavní recepci. Každý hráč může mít maximálně 1 doprovázející osobu, přičemž je zodpovědný za její chování a bezpečnost na hřišti.
 3. Počet hráčů ve flightu je maximálně čtyři. Výjimky uděluje maršál nebo startér.
 4. Na golfových hřištích platí přísný zákaz hraní míči z driving range.
 5. Hráči jsou povinní dodržovat golfovou etiketu.
 6. Na odpalištích jsou zakázány kontaktní cvičné švihy (vysekávání řízků).
 7. Hráči jsou povinni po sobě vypichovat pitchmarky na greenech a uhrabávat bunkery.
 8. Kouření na hřišti je dovolenou pouze pokud to neobtěžuje ostatní hráče,  platí zákaz odhazování nedopalků kamkoli na herní plochy hřiště.
 9. V případě nebezpečí bouřky nebo potřeby  evakuace z hřiště má hráč povinnost uposlechnout pokynů maršála případně dalšího personálu areálu.
 10. Na hřištích a cvičných plochách je zakázáno používaní vlastních golfových ,,Buggy“ a jiných typů přepravních prostředků stejného či podobného charakteru.

Cvičné hřiště golfové AKADEMIE

 1. Hřiště golfové akademie je veřejným hřištěm – hra je umožněna i hráčům i bez golfového hendikepu.
 2. Od hráčů se předpokládá určitá golfová dovednost tak, aby
  –   neohrožovali ostatní hráče na hřišti ani mimo něj
  –   nepoškozovali hrací plochy, zařízení ani jiné předměty na hřišti ani mimo něj
 3. Hráči nesmí svou hrou zdržovat další hráče. Maximální hrací čas na každou jamku je 7 minut.

Golfové hřiště

 1. Přístup na hřiště mají pouze hráči , kteří jsou držiteli golfového hendikepu (54 či nižšího).
 2. Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, a to nejpozději 15 minut před stanoveným startovním časem.
 3. Hráči jsou povinni zahájit hru ve stanovený čas, na prvním odpališti musí být hráči minimálně 5 minut před svým startovním časem.
 4. Pokud by měli hráči vystartovat se zpožděním,  nesmí v žádném případě zdržovat další hráče:
  –   Pokud v následujícím startovním čase startuje další flight: při zpoždění se startem více než 3 minuty nemá hráč nárok na odpal, ale musí přejít dále do pole (případně rovnou na další jamku).
  –   V případě, že v následujícím startovním čase nestartuje další flight, musí hráč/i případné mírné zpoždění během hry neprodleně vyrovnat.
 5. Startér nebo maršál je oprávněný posoudit konkrétní situaci (např. podle vytíženosti hřiště) a  v případě prázdného hřiště může přidělit hráčům náhradní startovní čas (hráči však nevzniká na náhradní startovní čas žádný nárok).
 6. Startér i maršál má právo sloučit flighty za účelem urychlení nebo vyrovnání tempa hry na prvním odpališti nebo v poli.
 7. Časový limit pro dokončení hry na 9 jamkovém hřišti je 2 hodiny (při hře 14 jamek 2 hodiny a 55 minut).Při překročení toho času má maršál hřiště právo nařídit hráčům zrychlení hry, popřípadě hráče přesunout na další jamku bez možnosti dohrání předchozí jamky.
 8. Na jamce č. 3, 4, N12, N13 platí přísný zákaz odpalování, pokud projíždí nebo se blíží vlak. Je přísně zakázáno odpalovat míče směrem k trati.

IV. GOLFOVÉ INDOOR CENTRUM

 1. Vstup do prostor indoor centra je povolen pouze v suché a čisté obuvi.
 2. Hráči jsou povinni odpalovat z rohoží dle standardního golfového postoje. Při poškození zařízení indoor centra, vlastního či cizího majetku vinou nestandardního postoje nebo provedení odpalu, je hráč zodpovědný za způsobené škody.
 3. Na cvičném greenu je povoleno pouze patování. Pokud dojde k poškození zařízení Indoor centra (např. okna), je hráč zodpovědný za způsobené škody.
 4. Hráčům se doporučuje předchozí rezervace simulátorů a odpalovacích rohoží přes hlavní recepci.
 5. Hráčům se doporučuje včasná registrace na recepci, a to nejpozději 15 minut před započetím hry.
 6. Hráč může přijít i bez předchozí rezervace, ale s vědomím, že simulátory nebo rohože mohou být mezitím rezervovány jiným návštěvníkem, který pak má přednost. V případě, že na daný čas nejsou žádné rezervace, má přednost ten návštěvník, který přijde první. Hra je přitom možná nejdéle do začátku následující rezervace.
 7. Platí zákaz odpalování jakýchkoliv jiných předmětů mimo golfových míčků (gumová týčka a pod.)
 8. Prodej posledních vstupů do indoor centra končí 60 minut před koncem provozní doby.

Odpalovací rohože

 1. Odpaliště vyhrazená pro trenéry je možné používat pouze tehdy, když jimi nejsou využívány.
 2. Dětem do 15ti let je vstup na odpaliště v 1. patře povolen pouze pod dohledem dospělé osoby.

Golfové simulátory

 1. Pokyny k obsluze golfového simulátoru jsou uvedeny v jednotlivých kabinách.
 2. Pokud hráč hraje poprvé, doporučujeme si sjednat předem pomoc personálu Indoor centra.
 3. Neznalost ovládání simulátoru není důvodem k nárokování prodloužení hracího času.
 4. Hrací prostor je ohraničen hrací kabinou, při hře musí být všechny osoby mimo tento prostor.
 5. Do prostoru hrací kabiny (simulátoru) je zákaz vstupu s jídlem, nápojem nebo se žvýkačkou.
 6. Při hře v simulátoru je striktně zakázáno používat barevné, popsané či poškozené míčky. Případné poškození hracího plátna bude v těchto případech dáno hráči k úhradě.

 

Tento provozní řád je platný od 1. října 2020.

Jan Šonka – provozní ředitel areálu

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu

Naše další areály