Provozní řád

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem areálu Galerie Golf Hostivař (dále jen GGH) a tento během svojí návštěvy dodržovat.
 2. Pro každého návštěvníka platí Ceník pro dané období.
 3. Návštěvníci jsou povinni na všech sportovištích (driving range, cvičné greeny i bunkery, golfová hřiště, indoor centrum, multifunkční hřiště) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.
 4. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny maršála, trenérů a dalšího personálu areálu.
 5. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze hráčům se zaplaceným hracím poplatkem.  Maršál má oprávnění kdykoliv zkontrolovat zaplacení tohoto poplatku, návštěvník je povinen se prokázat příslušným dokladem. Poplatky je nutné uhradit zásadně před hrou.
 6. Při registraci na recepci je návštěvník povinen uvést svoje jméno a příjmení, případně další identifikační údaje.
 7. Je zakázáno poskytnout identifikační kartu, nebo jiné nepřenosné výhody, jiným hráčům.
 8. Je zakázáno používat nepřenosné členské výhody jiných členů.
 9. Je zakázáno vynášení cvičných míčů z areálu, včetně jejich odkládání mezi osobní věci (do bagu, automobilu, skříňky, apod.).
 10. Zákaz kouření na krytých i venkovních odpalištích a v budovách (vč. recepcí, indoor centra).
 11. Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 12. Zákaz vstupu na všechna sportoviště s kočárkem a s dětmi do 4 let . Děti mladší 12 let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem zodpovědné osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a za to, že děti nebudou žádným způsobem rušit ostatní hráče.
 13. Návštěvníkům areálu není povolen vstup na sportoviště v nevhodném oblečení (např. v nátělníku, svlečený do půl těla, v trenýrkách nebo plavkách a v nevhodné obuvi (s kovovými hroty, hrubou podrážkou nebo ostrými hranami, podpatky, apod.).
 14. Návštěvník plně zodpovídá za jím způsobené škody na zdraví či majetku v areálu nebo jeho okolí.
 15. Návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách areálu GGH pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné košíky je nutné po sobě vracet zpět na stanovená místa.
 16. Návštěvníci jsou povinni dodržovat klid v celém areálu GGH, a to obzvláště v prostorách určených pro hru a trénink či v jejich blízkosti.
 17. Vulgární chování vůči zaměstnancům GGH (např. maršál, recepční) je považováno za hrubé porušení Provozního řádu areálu (bodu č. 3).
 18. Maršál či jiný oprávněný personál GGH má právo okamžitě vykázat ze hřiště/areálu bez náhrady uhrazených poplatků hráče, který závažně porušil Provozní řád, a to zejména v těchto případech:
  –   hráč nemá zaplacený hrací poplatek (není schopný předložit doklad o jeho zaplacení)
  –   hráč hraje na hřišti drivingovým míčem nebo odcizil drivingové míče.
  –   neuposlechne-li pokynu maršála ohledně posunu na další jamku při zdržování ostatních hráčů.
  –   hráč svým chováním ohrožuje zdraví ostatních osob.
  –   hráč poškozuje hřiště či jeho zařízení (např. nevypichuje poškození na greenu).
 19. Návštěvníkovi, který nerespektuje Provozní řád areálu, může být zamezen budoucí přístup do areálu Galerie Golf Hostivař
 20. V areálu GGH jsou oprávněni poskytovat trenérské služby pouze smluvní trenéři areál
 21. V areálu GGH jsou instalované bezpečnostní kamery. Jejich užití je v souladu s příslušnými záko
 22. V areálu Galerie Golf Hostivař je umožněno bezplatné parkování s dopravními prostředky na nehlídaném parkovišti před provozními budovami, avšak za event. škody vzniklé na vozidlech či věcech v nich umístěných v souladu s právním výkladem § 435 a násl. obč. Galerie Golf Hostivař neodpovídá. Proto návštěvníky žádáme, aby si v rámci prevenční povinnosti dle § 415 obč. zák. svá vozidla vždy řádně uzamkli a nenechávali žádné věci, resp. cennosti, na viditelných místech ve vozidle

DRIVING RANGE A OSTATNÍ TRÉNINKOVÉ PROSTORY

 1. Je zakázáno odpalovat míče směrem na valy, používat dřeva a drivery na stání za cukrárnou, krytých odpalištích, vč. horních rohoží a odpalovat rány delší než 200m v případě, že jsou na protějším dřevěném odpališti jiní hráči.
 2. Odpaliště vyhrazená pro trenéry je možné používat pouze tehdy, když jsou volná (po příchodu trenéra je hráč uvolní)
 3. V areálu Galerie Golf Hostivař není povoleno trénování trenérům, kteří nemají s areálem GGH uzavřenou smlouvu. V areálu Galerie Golf Hostivař můžete své přátele učit golf pouze v případě, že nejste profesionální trenér a že jde pouze o bezúplatnou činnost jak hmotně, tak finančně. Podmínkou je řádně zaplacený vstup. V případě zneužití tohoto ustanovení má areál GGH právo tuto „pomoc“ ukončit.
 4. Odpalování z travnatých odpališť driving range je umožněno pouze hráčům s hendikepem 36 a nižším, a to pouze z vymezeného prostoru.
 5. Prodej posledních poukazů na míčky končí 20 min. před koncem provozní doby.
 6. Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkery.

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ

Všeobecně

 1. Každý hráč je povinen se před hrou registrovat v recepci.
 2. Vstup na hřiště je povolen pouze hráčům. Nehrajícímu doprovodu může být umožněn přístup na hřiště, hráč je musí ale nahlásit na hlavní recepci. Každý hráč může mít maximálně 1 doprovázející osobu, přičemž je zodpovědný za její chování a bezpečnost na hřišti.
 3. Počet hráčů ve flightu je maximálně čtyři. Výjimky uděluje maršál nebo startér.
 4. Na golfových hřištích platí přísný zákaz hraní míči z driving range.
 5. Hráči jsou povinní dodržovat golfovou etiketu.
 6. Na odpalištích jsou zakázány kontaktní cvičné švihy (vysekávání řízků).
 7. Hráči jsou povinni po sobě vypichovat pitchmarky na greenech a uhrabávat bunkery.
 8. Kouření na hřišti je dovolenou pouze pokud to neobtěžuje ostatní hráče,  platí zákaz odhazování nedopalků kamkoli na herní plochy hřiště.
 9. V případě nebezpečí bouřky nebo potřeby  evakuace z hřiště má hráč povinnost uposlechnout pokynů maršála případně dalšího personálu areálu.
 10. Na hřištích a cvičných plochách je zakázáno používaní vlastních golfových ,,Buggy“ a jiných typů přepravních prostředků stejného či podobného charakteru.

Pravidla používání buggy

 1. Minimální věk řidiče je 16 let.
 2. Počet osob v buggy – max. dva hráči.
 3. Pohyb s buggy na hřišti je povolen po cestách, fervejích a semirafech. Zákaz jízdy ve vysokých rafech a na odpalištích a greenech. Prosíme hráče, aby v okolí greenů projížděli s nejvyšší opatrností.
 4. Hráči jsou povinni respektovat pokyny maršála a další údržby hřiště.
 5. Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.
 6. Hráč/řidič odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací. Hráč oznamuje závadu na buggy v recepci.
 7. Hráč/řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy.
 8. Hráč/řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě.

Cvičné hřiště golfové AKADEMIE

 1. Hřiště golfové akademie je veřejným hřištěm – hra je umožněna i hráčům i bez golfového hendikepu.
 2. Od hráčů se předpokládá určitá golfová dovednost tak, aby
  –   neohrožovali ostatní hráče na hřišti ani mimo něj
  –   nepoškozovali hrací plochy, zařízení ani jiné předměty na hřišti ani mimo něj
 3. Hráči nesmí svou hrou zdržovat další hráče. Maximální hrací čas na každou jamku je 7 minut.

Golfové hřiště

 1. Přístup na hřiště mají pouze hráči , kteří jsou držiteli golfového hendikepu (54 či nižšího).
 2. Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, a to nejpozději 15 minut před stanoveným startovním časem.
 3. Hráči jsou povinni zahájit hru ve stanovený čas, na prvním odpališti musí být hráči minimálně 5 minut před svým startovním časem.
 4. Pokud by měli hráči vystartovat se zpožděním, nesmí v žádném případě zdržovat další hráče:
  –   Pokud v následujícím startovním čase startuje další flight: při zpoždění se startem více než 3 minuty nemá hráč nárok na odpal, ale musí přejít dále do pole (případně rovnou na další jamku).
  –   V případě, že v následujícím startovním čase nestartuje další flight, musí hráč/i případné mírné zpoždění během hry neprodleně vyrovnat.
 5. Startér nebo maršál je oprávněný posoudit konkrétní situaci (např. podle vytíženosti hřiště) a v případě prázdného hřiště může přidělit hráčům náhradní startovní čas (hráči však nevzniká na náhradní startovní čas žádný nárok).
 6. Startér i maršál má právo sloučit flighty za účelem urychlení nebo vyrovnání tempa hry na prvním odpališti nebo v poli.
 7. Časový limit pro dokončení hry na 12 jamkovém hřišti je 2 hodiny a 30 minut.Při překročení toho času má maršál hřiště právo nařídit hráčům zrychlení hry, popřípadě hráče přesunout na další jamku bez možnosti dohrání předchozí jamky.
 8. Na jamkách č. 5 (Komín), č. 6 (Pendolino), č. 7 (Dolíček) a č.4 (Pantograf) platí přísný zákaz odpalování, pokud projíždí nebo se blíží vlak. Je přísně zakázáno odpalovat míče směrem k trati.

GOLFOVÉ INDOOR CENTRUM

 1. Vstup do prostor indoor centra je povolen pouze v suché a čisté obuvi.
 2. Hráči jsou povinni odpalovat z rohoží dle standardního golfového postoje. Při poškození zařízení indoor centra, vlastního či cizího majetku vinou nestandardního postoje nebo provedení odpalu, je hráč zodpovědný za způsobené škody.
 3. Na cvičném greenu je povoleno pouze patování. Pokud dojde k poškození zařízení Indoor centra (např. okna), je hráč zodpovědný za způsobené škody.
 4. Hráčům se doporučuje předchozí rezervace simulátorů a odpalovacích rohoží přes hlavní recepci.
 5. Hráčům se doporučuje včasná registrace na recepci, a to nejpozději 15 minut před započetím hry.
 6. Hráč může přijít i bez předchozí rezervace, ale s vědomím, že simulátory nebo rohože mohou být mezitím rezervovány jiným návštěvníkem, který pak má přednost. V případě, že na daný čas nejsou žádné rezervace, má přednost ten návštěvník, který přijde první. Hra je přitom možná nejdéle do začátku následující rezervace.
 7. Platí zákaz odpalování jakýchkoliv jiných předmětů mimo golfových míčků (gumová týčka a pod.)
 8. Prodej posledních vstupů do indoor centra končí 60 minut před koncem provozní doby.

Odpalovací rohože

 1. Odpaliště vyhrazená pro trenéry je možné používat pouze tehdy, když jimi nejsou využívány.
 2. Dětem do 15 let je vstup na odpaliště v 1. patře povolen pouze pod dohledem dospělé osoby.

Golfové simulátory

 1. Pokyny k obsluze golfového simulátoru jsou uvedeny v jednotlivých kabinách.
 2. Pokud hráč hraje poprvé, doporučujeme si sjednat předem pomoc personálu Indoor centra.
 3. Neznalost ovládání simulátoru není důvodem k nárokování prodloužení hracího času.
 4. Hrací prostor je ohraničen hrací kabinou, při hře musí být všechny osoby mimo tento prostor.
 5. Do prostoru hrací kabiny (simulátoru) je zákaz vstupu s jídlem, nápojem nebo se žvýkačkou.
 6. Při hře v simulátoru je striktně zakázáno používat barevné, popsané či poškozené míčky. Případné poškození hracího plátna bude v těchto případech dáno hráči k úhradě

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A BEACH HŘIŠTĚ

Vstup na sportovní hřiště

 1. Používání hřišť je dovoleno pouze v provozní době.
 2. Provozní doba hřiště je celoroční, 7:00 – 21:00 a v zásadě odpovídá provozní době recepce areálu Galerie Golf Hostivař. Provozovatel může tuto provozní dobu měnit nebo omezit v případě nepříznivého počasí, technických i jiných důvodů.
 3. Za děti mladší 15-ti let ručí za jeho bezpečnost jeho zákonný zástupce nebo osoba pověřená jeho dozorem.
 4. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je hřiště po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce.
 5. Pronájmy se objednávají bud osobně na recepci areálu Galerie Golf Hostivař – telefonicky na č. 724 124 818. V případě, že nebude provedeno zrušení rezervace sportoviště min. 24 hodin předem, je uživatel povinen uhradit plnou cenu za pronájem.
 6. Rezervaci a pronájem lze provést na dobu min. jedné hodiny (60 minut), delší pronájmy jsou celé násobky jedné hodiny.
 7. Používání hřišť je možné po předchozím zaplacení ceny dle platného ceníku.
 8. Obyvatelé Rezidence Golf Hostivař mají možnost využívat multifunkční hřiště i bez rezervace na kratší dobu než 30 minut. V tomto případě je pronájem hřiště zdarma, je však nutné hřiště opustit v případě, že na ně přijdou sportovat osoby s předchozí placenou rezervací.
 9. Uživatelé si mohou před zahájením hry zapůjčit další vybavení multifunkčního hřiště (síť, klička, klíč od sloupků) a další sportovní vybavení (míče) na recepci sportovního areálu. Vratná kauce (záloha) na toto vybavení je hrazena v hotovosti v recepci areálu Galerie Golf Hostivař. V případě nevrácení nebo poškození zapůjčeného vybavení bude tato záloha použitá na úhradu tohoto vybavení.

 

Práva a povinnosti uživatelů

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti, ke které jsou hřiště určená.
 3. Na beachvolejbalového hřiště je dovoleno vstupovat pouze bez obuvi naboso.
 4. Při použití multifunkčního hřiště není povoleno používat obuv se špunty, hroty, či jinou podrážkou, a provozovat sporty, které by mohly jakkoli poškodit jeho povrch. Branky jsou určené především pro střelbu s lehkými typy míčů (např. florbal) a není dovoleno na ně sedat či je jinak (byť neúmyslně) poškozovat.
 5. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.
 6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.
 7. Návštěvníci jsou povinni pro své potřeby využívat WC, které jsou umístěné poblíž recepce.
 8. Návštěvníci mohou využít v případě zájmu šatny a sprchy, které jsou umístěné poblíž recepce.

Další povinnosti návštěvníků – Před začátkem hry:

 1. Návštěvník musí provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem (především nepoškozenost sítě, branek, povrchu hřišť, lajn a sítě u beach volejbalové hřiště),
 2. Návštěvník při objevení závady je povinen uživatel nahlásit neprodleně jakékoli škody na recepci sportovního areálu (jinak za škody zodpovídá stejně, jako by je způsobil sám)

Další povinnosti návštěvníků – Po skončení hry:

 1. srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla (beach volejbalové hřiště),
 2. vrátit branky, případně sloupky pro síť, na vyhrazenou pozici (multifunkční hřiště),
 3. provést úklid hřiště od případných odpadků,
 4. neprodleně po skončení hry vrátit zapůjčené potřeby na recepci sportovního areálu (nejpozději do 21:00)

Zakázané činnosti na sportovních hřištích

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek,
 2. jakkoli poškozovat sportoviště a jeho vybavení,
 3. jakkoli znečišťovat prostory sportovišť vč. jeho okolí,
 4. způsobovat nadměrný hluk a kouřit v prostorách hřišť a bezprostředním okolí,

Závěrečná ustanovení

 1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení policii ČR.

 

Tento provozní řád je platný od 1. března 2023.

Jan Šonka – provozní ředitel areálu

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.