Více z této sekce

Místní pravidla

DODATEK K MÍSTNÍM PRAVIDLŮM HŘIŠTĚ GOLF HOSTIVAŘ

platný od 11. dubna 2020 do odvolání

Platí všechna místní pravidla níže (výňatek je také uveden na skórkartách):

 1. Hráči mohou hrát v max. 4 členných flightech. V případě, že udrží rozestup min 2 metry, nemusí používat roušku.
 2. Hráči si na začátku hry nemusí vyměnit scorekarty. Svoje jamkové výsledky si do scorekarty může zapisovat sám hráč. Má se za to, že podmínky Pravidla 3.3b(2) ohledně potvrzeného scorekarty jsou splněny, když scorekartu podepíše sám hráč a jeho zapisovatel s výsledkem vyjádří verbální souhlas (nemusí tedy kartu podepsat), ideálně před dalším svědkem, přímo na golfové recepci. Položením na barový pult se scorekarta považuje za odevzdanou.
 3. Praporková tyč musí za všech okolností zůstat v jamce. Hráč se může praporkové tyče dotknout pouze v případě, že praporkovou tyč, která se z jakéhokoli důvodu ocitla mimo jamku, vrací do jamky, nebo když praporkovou tyč v jamce narovnává do centrální svislé polohy, případně při vyndávání míče z jamky.
  Poznámka: Pokud se hráč již musí dotknout praporkové tyče, měl by tak pokud možno činit rukou v rukavici. Hráč manipulující s vlajkou bez zjevného důvodu může být vyloučen ze hry.
 4. První věta Pravidla 13.2c (Míč se opírá o praporkovou tyč v jamce) se rozšiřuje následovně: “Jestliže se hráčův míč zastaví o praporkovou tyč, která je v jamce, nebo o jinou umělou vložku uvnitř jamky pod povrchem jamkoviště, pak: Jestliže je jakákoliv část míče v jamce pod úrovní povrchu jamkoviště, má se za to, že byl míč dohrán, přestože není celým objemem pod povrchem.“
 5. Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je možná podle Pravidla 16.1 kromě případu, kdy je míč v trestné oblasti. Hráč, který bude manipulovat s kolíky, může být kromě trestu podle pravidla 8.1 za nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících hru také bez náhrady vyloučen ze hry.
 6. Bunkery – hráč není povinen po sobě uhrabat bunker.

Děkujeme všem hráčům za respektování a dodržování těchto specifických místních pravidel.

Jiří Martinka – prezident Golf Club Hostivař
Jan Šonka – předseda STK GCHOS

1. Hranice hřiště (pravidlo 2):

hranice hřiště je vyznačená bílými kolíky, čarami nebo bíle natřenými sloupky oplocení.

2. Trestné oblasti (pravidlo 17):

jsou značeny žlutými, resp. červenými kolíky nebo čarami

3. Abnormální stav hřiště (Pravidlo 16):

Dle definic v pravidlech a dále je označena modrými kolíky nebo bílými čarami. Mulčovací kůra pouze kolem mladých stromků a keřů, které jsou označeny (místní pravidla bod 7.) má charakter půdy v opravě ve smyslu tohoto pravidla.

4. Nepohyblivé závady (Pravidlo 16):

 1. informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše a myčky míčů
 2. všechny cesty se zpevněným povrchem včetně jejich nezatravněných okrajů
 3. všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové  boxy, povrchové drenáže, odvodňovací kanály)
 4. všechny distanční dlaždice na fervejích
 5. opěrné kůly u nově vysazených stromků (viz též „Mladé stromky a keře“)
 6. ochranné sítě včetně sloupů
 7. sloupy elektrického vedení (viz též „Dráty elektrického vedení“)
 8. všechny neoznačené útvary vyskládané z kamenů včetně kamenných zídek

5. Pohyblivé závady (Pravidlo 15-2)

Dle definic v pravidlech a dále všechny kolíky (kromě autových) a jiné pohyblivé značení na hřišti.

6. Mladé stromky a keře:

Pokud jsou označené modrou stuhou nebo mají dřevěnou oporu, jsou chráněny.  Takové stromky a keře jsou včetně mulčovací kůry přiléhající k takto označeným stromkům považovány za oblast se zákazem hry. Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít úlevu podle Pravidla 16.1f.

7. Dráty elektrického vedení:

Pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení, rána se ruší a hráč musí beztrestně opakovat ránu.

8. Oblasti se zákazem hry:

 1. Všechny plochy na hřišti označené červenými kolíky s černým pruhem. Prosíme hráče, aby do těchto oblastní nevstupovali. Tato území mají status trestné oblasti (červené) a hráč musí postupovat podle pravidla 17-1e.
 2. Mladé stromky a keře podle místního pravidla č.6 a k nim přiléhající oblast s mulčovací kůrou

Trest za porušení Místních pravidel (není-li uvedeno jinak):
Hra na jamky – ztráta jamky; hra na rány – dvě trestné rány

 

Tato Místní pravidla vstupují v platnost k 1. 4. 2020

Jiří Martinka – prezident Golf Club Hostivař
Jan Šonka – předseda STK GCHOS

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu

Naše další areály